การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศ "เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ด้านการปรับตัวสำหรับภาคส่วนการพัฒนาประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต" วันที่ 14-15 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่ กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับประเทศฯ เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมบางกอก พาเลซ ที่ผ่านมา และหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องหรือมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดงานประชุมฯ ขอน้อมรับความผิดพลาดนั้นไว้ และต้องขออภัยในความผิดพลาดนั้นด้วย

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจและยังติดตามผลของการประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสาร, ไฟล์นำเสนอ รวมถึงรายงาน/ผลสรุปการประชุม ได้ตามหัวข้อด้านล่าง หรือหากต้องการส่งข้อแนะนำรวมถึงข้อเสนอแนะใดๆ มาได้ที่ อีเมลล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานที่ประชุม บางกอกพาเลซ ถนนเพชรบุรี-ตัดใหม่ กรุงเทพฯ (แผนที่)

download banner


About workshop
วัตถุประสงค์ & กำหนดการ
วิทยากร/ ผู้ร่วมเสวนา
รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
ลงทะเบียน (ปิดการลงทะเบียนแล้วค่ะ)
ข่าวอัพเดต
รายชื่อผู้เข้าร่วประชุม (วันที่ 14-15 สิงหาคม 2555)
ประเด็นที่มีการขอให้จัดประชุมกลุ่มย่อย
ข้อเสนอยุทธศาสตร์ด้านการปรับตัวจากผู้มีส่วนร่วม
ความคิดเห็นต่างๆ

ผู้สนับสนุน

Office of Climate Change Coordinating Unit
Chula Unisearch, Chulalongkorn University
Southeast START Regional Center
Center of Excellence for Climate Change Knowledge Management

รายงานฉบับสมบูรณ์ (ร่าง)

สรุปย่อโครงการ
ปก
สารบัญ
บทนำ
กรอบการดำเนินงาน (framework)
กรอบแนวคิด (concept)
ผลการศึกษา : ภาคส่วนการพัฒนา (4 ภาคส่วน)
ข้อเสนอมาตรการ/ยุทธศาสตร์การปรับตัว (adaptation strategies)
-ระดับภาค
-ระดับประเทศ
การพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงฯ (process development)
คณะผู้วิจัย

ไฟล์นำเสนอการประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 14-15 สิงหาคม 2555
วันที่ 14 สิงหาคม 2555

ช่วงเช้า:
- "กรอบแนวคิดด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูิมิอากาศ"
- Building social-ecological resilience in THAILAND
ช่วงบ่าย:

- "กรอบการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางเชิงพื้นที่ระดับชุมชนและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับประเทศไทย "
- ร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายฯ

วันที่ 15 สิงหาคม 2555 (coming soon)

ไฟล์บอร์ดนิทรรศการ
รายงานสรุปการประชุม
updated 22 สิงหาคม 2555
ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษามาตราการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผ่นพับเอกสาร รายงานสรุปสำหรับผู้บริหารพร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

คู่มือการประเมินความเสี่ยงความเปราะบางเชิงพื้นที่ฯ สำหรับประเทศไทย

สามารถติดต่อข้อรายละเอียด/ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภัยพิบัติ
กรณีศึกษาภาคเหนือ

เกริ่นนำ
สรุปข้อเสนอยุทธศาสตร์การปรับตัว

คุยกับนักวิจัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภาคเกษตรกรรม [การบริหารจัดการน้ำ]
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เกริ่นนำ
สรุปข้อเสนอยุทธศาสตร์การปรับตัว

คุยกับนักวิจัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เมืองธุรกิจและสถาบันราชการ
กรณีศึกษาภาคกลาง

เกริ่นนำ
ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปรับตัว

คุยกับนักวิจัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เศรษฐกิจชายฝั่งทะเล
กรณีศึกษาภาคใต้

เกริ่นนำ
ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปรับตัว

คุยกับนักวิจัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ยุทธศาสตร์การปรับตัว :คน และการมีส่วนร่วม
[กรณีศึกษาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,กลาง และ ใต้]

เกริ่นนำ
ข้อเสนอยุทธศาสตร์การปรับตัว


คุยกับนักวิจัย

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.